Page 3 - A prop de tu
P. 3

Sant Jordi, història de la celebració


     Des de mitjan segle XV, el 23 d'abril se celebra cada any
    a Catalunya la Diada de Sant Jordi, festivitat de el patró
    de Catalunya des de l'any 1094 i és per als catalans, l'heroi
    protector que va vèncer al drac i va salvar a la princesa,
    símbol de la victòria sobre el mal.

     l llarg dels anys, s'ha consoli- Per què una única rosa vermella  La llegenda de Sant Jordi i el drac
    Adat com una festa tradicional  acompanyada d'una espiga de  és comú a gairebé tota Europa, i
    i emotiva en la qual els enamo- blat i no qualsevol altra flor?  molts països com Anglaterra,
    rats s'intercanvien una rosa i un
    llibre.           Perquè segons la tradició, en  Portugal o Grècia, l'han agafat
                  aquest obsequi es conjuminen  com a seva.
    És una festa popular i pacífica,
    que exalta uns valors tan humans  tres característiques: una única  A Catalunya, és en la població
    com són l'amor, la cultura i el pa- flor, que simbolitza l'exclusivitat  de Montblanc on va arrelar amb
    triotisme.          de l'amor per part de l'enamorat,  més força i avui dia se celebra la
                  el color vermell de la rosa, que  Setmana Medieval de Montblanc.
    Les roses i els llibres, que es re- simbolitza la passió i l'espiga de
    galen a les persones volgudes,  blat, que simbolitza la fecunditat.  En ella, al costat d'altres actes, es
    omplen per un dia, els carrers              representa com el sant va matar
    i les places de totes les ciutats i  Per això és un bon element per  al drac que tenia tiranitzada la
    pobles de Catalunya.     a regalar a una persona estima- capital de la Conca de Barberà.

    És per tant, una festa de partici- da en un dia tan especial com  En les antigues muralles de la
    pació popular amb unes caracte- aquest.         ciutat encara hi ha un portal
    rístiques probablement úniques
    en el món, tal vegada, entre al- A aquesta tradició centenària, se  conegut com a Portal de Sant
    tres coses, perquè és un "dia fes- suma el fet que en 1995, la UNES- Jordi, per on es diu que va sortir
    tiu", que els catalans celebren  CO va declarar també el 23 d'abril  el cavaller després de matar al
    treballant.         Dia Mundial del llibre.   drac.                                  A prop de tu Rubí|Abril 2021| Nº 2 3
   1   2   3   4   5   6   7   8